Czas Present perfect continous


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

-w przypadku zdań oznajmujących używamy czasownika posiłkowego ‚to be’ w 3 formie:
podmiot + have/has + been + czasownik z końcówką -ing

-w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
have/has + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing

-w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + have not (haven’t) / has not (hasn’t) + been + czasownik z końcówką -ing

 
Czas Present Perfect Continous jest używany w następujących okolicznościach:

1. mówiąc o czynnościach, które zaczęły się w przeszłości i wciąż trwają aż do teraźniejszości;

I have been writing my essay for five hours. 
John has been working for our company since 1990. 

2. mówiąc o czynnościach, które trwały w przeszłości, a rezultaty tych działań są widoczne w teraźniejszości;

You have been running all afternoon, that’s why you’re tired. 
It has been snowing for hours, that’s why I am soaked.