Czas przyszły – Future perfect


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

-w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + will have + czasownik nieregularny w 3 formie
lub
czasownik regularny z końcówką (-ed)

-w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
will + podmiot + have + czasownik nieregularny w 3 formie
lub
czasownik regularny z końcówką (-ed)

-w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + will not (won’t) + have + czasownik nieregularny w 3 formie
lub
czasownik regularny z końcówką (-ed)

Czas Future Perfect jest stosowany dla wyrażenia faktu, że dana czynność zakończy się do pewnego czasu w przyszłości.

She will have finished her project by the end of January. 
I wont’t have known this till Friday.