Future in the past


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + would + czasownik w formie podstawowej

– w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
would + podmiot + czasownik w formie podstawowej

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + would not (wouldn’t) + czasownik w formie podstawowej

Czas Future in the Past używany jest, by wyrazić, że dana czynność w przeszłości traktowana była jako przyszła.

I was afraid I would be late. 

 

Ponadto czas Future in the Past występuje:

– w mowie zależnej;
She said she would come again. 

– w okresach warunkowych;
If I were you I wouldn’t do it. 

– w trybie przypuszczającym;
I would go there but I am not self-confident enough.