Czas przyszły – Future perfect continous


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących używa się wyrażenia ‚will have been’
podmiot + will have been + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
will + podmiot + have been + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + will not (won’t) have been + czasownik z końcówką (-ing)

Czas Future Perfect Continous znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy trzeba wyrazić fakt, że w danym momencie w przyszłości minie określony czas wykonywania czynności.

By December we will have been building our house for six months. 
They will have been repairing my car for a week by Monday.