Czas przyszły – Future continous


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących stosujemy wyrażenie will be / shall be :
podmiot + will be / shall be + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
will / shall + podmiot + be + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + will not (won’t) / shall not + be + czasownik z końcówką (-ing)

 

Czasu Future Continous stosuje się dla wyrażenia czynności, mających odbyć się w przyszłosci, jeśli:

1. czynność w danym momencie w przyszłości będzie w trakcie realizacji;

You will be resting this time next week.
I will be doing shopping tomorrow afternoon.

2. czynność w przyszłości będzie działaniem zwyczajowym;

They will be working together on Saturday as usual.