Czas przeszły – Past simple


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + czasownik nieregularny + reszta zdania w 3 formie lub czasownik regularny z końcówką (-ed)

– w przypadku zdań pytających stosujemy słówko posiłkowe did :
did + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + did not (didn’t) + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

 

Czas Simple Past dotyczy czynności, które nie mają związku z teraźniejszością. Używamy go :

1. mówiąc o czynnościach, które wydarzyły się i zakończyły w przeszłości;

I was in cinema yesterday. 
Marry worked hard last month. 

2. mówiąc o czynności, która powtarzała się w przeszłości;

He often played piano. 
You often were drunk last year. 

3. mówiąc o czynnościach, które bezpośrednio po sobie nastąpiły;

I came, I saw, I won.