Czas teraźniejszy – Present continous


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + czasownik ‚to be’ odmieniony w odpowiedniej osobie (am / are / is) + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
czasownik ‚to be’ odmieniony w odpowiedniej osobie + podmiot + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + am not / are not (aren’t) / is not (isn’t) + czasownik z końcówką (-ing)

Czas Present Continous stosujemy w poniższych przypadkach:

1. gdy mówimy o czynnościach odbywających się w chwili mówienia;

I am watching TV at the moment. 
She is eating supper right now. 

2. gdy wyrażamy czynności, które mają miejsce w teraźniejszości, niekoniecznie w chwili mówienia o nich; przy czym możemy mieć na myśli okresy różnej długości;

I am reading a book about animals. 
Anna is studying English in Oxford. 

3. gdy chcemy podkreślić tymczasowość sytuacji;

He is painting my room this week. 
I am very busy this month. 

4. gdy mówimy o czynnościach zaplanowanych, mających się odbyć w najbliższej przyszłości;

We are spending next holidays in London. 
He is leaving tommorrow.