Czas przeszły – Past perfect continous


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + had been + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
had + podmiot + been + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + had not (hadn’t) + been + czasownik z końcówką (-ing)

Czas Past Perfect Continous stosowany jest w sytuacjach, kiedy:

1. czynność trwała aż do danego momentu w przeszłości;

She had been listening to music for hours before her CD player broke down. 
He had been waiting for his friends for three days before they arrived. 

2. czynność trwała w przeszłości, a jej efekty były widoczne również w przeszłości;

They were exhausted because they had been chasing a robber. 
His hands were dirty since he had been cleaning up the garage.