Czas przeszły – Past continous


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

-w przypadku zdań oznajmujących:
podmiot + czasownik ‚to be’ w czasie przeszłym (was/were) + czasownik z końcówką -ing

-w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję:
czasownik ‚to be’ w czasie przeszłym (was/were) + podmiot + czasownik z końcówką -ing

-w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + was not (wasn’t) / were not (weren’t) + czasownik z końcówką -ing

 

Czas Past Continous to czas przeszły, odnoszący się do czynności, które:

1. trwały w przeszłości;

He was living in England in 1990. 
I was cooking yesterday. 

2. trwały, kiedy miało miejsce inne zdarzenie;

I was sleeping when the telephone rang. 
You were reading a book when I came. 

3. były wykonywane w tym samym czasie;

When I was cooking, Kasia was talking about her holidays. 
When Ola was learning, you were watching TV. 

4. powtarzały się w danym okresie czasu; dotyczy to czynności, do których osoba mówiąca odnosi się z dezaprobatą;

When you worked here, you were always making mistakes. 
When I was out, you were always smoking.