Czas przeszły – Past perfect


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

-w przypadku zdań oznajmujących używamy czasownik posiłkowy ‚to have’ w czasie przeszłym:
podmiot + had + czasownik nieregularny + reszta zdania w 3 formie lub czasownik regularny z końcówką (-ed)

-w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
had + podmiot + czasownik nieregularny + reszta zdania w 3 formie lub czasownik regularny z końcówką (-ed)

-w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + had not ( hadn’t ) + czasownik nieregularny + reszta zdania w 3 formie lub czasownik regularny z końcówką (-ed)

 

Czas Past Perfect znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy należy przedstawić, że dane wydarzenie miało miejsce przed innym wydarzeniem lub przed wskazanym momentem czasu.

By the end of the day he had eaten his sweets. 
After we had finished the project, our boss gave us a day off.