Rzeczownik


1. Podział rzeczowników

Rzeczowniki angielskie dzieli się z reguły na dwie grupy.

Pierwszą z nich stanowią rzeczowniki własne no.: England, London, Jack; druga to rzeczowniki pospolite np.: cat, girl, apple.

Wśród tej ostatniej grupy wyróżnia się podział na rzeczowniki policzalne (Count Nouns) oraz niepoliczalne (Non-Cont Nouns).

Szczególne problemy mogą pojawiać się zwłaszcza z prawidłowym używaniem rzeczowników niepoliczalnych. Są to generalnie nazwy substancji i zjawisk oraz pojęcia abstrakcyjne np.: air, weather, milk, love, experience, advice.

Należy pamiętać, że te rzeczowniki nie posiadają liczby mnogiej oraz nie używa się przed nimi rodzajnika a / an.

Bardzo często w stosunku do omawianych rzeczowników stosuje się wyrażenia typu:

A piece of – np. furniture, advice
Some – np. information, money
A jug of – np. water, juice
A cup of – np. coffe, tea
A slice of – np. bread
A lump of – np. cheese
A swumped of – np. ice cream
A slive of – np. meat
A bar of – np. soap
A pinch of – np. salt
A grain of – np. rice
A jar of – np. honey

2. Forma rzeczowników

W języku angielskim rzeczownik nie odmienia się przez przypadki. Operuje się natomiast odpowiednia pozycją rzeczownika w zdaniu i przyimkami: ‚to‚ – dla wyrażenia celownika (choć w niektórych przypadkach może być ominięty), ‚of‚ – dla wyrażenia dopełniacza, ‚with‚, ‚by‚ – dla wyrażenia narzędnika.

He hurt himself with a knife.
We are going to school by bus.
Could you gave me a cup of tea, please?
I gave the documents to my manager.

W języku angielskim istnieje również tzw. dopełniacz fleksyjny czyli forma dzierżawcza rzeczownika. Zasada tworzenia tej formy opiera się na dodaniu do rzeczownika apostrofu oraz litery -s.

my sister’s book – książka mojej siostry
your father’s car – samochód twojego ojca

Ta sama zasada dotyczy rzeczowników w liczbie mnogiej, które nie kończą się litra -s.
the children’s toys – zabawki dzieci
the women’s hats – kapelusze kobiet

W przypadku liczby mnogiej – kończącej się na -s używamy tylko apostrof.
the Browns’ car – samochód państwa Brown
the students’ grades – oceny studentów

Rzeczowniki złożone z kilku wyrazów również przyjmują apostrof i końcówkę -s, ale dotyczy to ostatniego wyrazu złożenia.

your brother-in-law’s house – dom twojego szwagra
passer-by’s bag – torba przechodnia

3. Liczba rzeczownika

Generalnie w celu utworzenia liczby mnogiej rzeczownika dodaje się końcówkę -s.

cat – cats
house – houses

Do rzeczowników o końcówkach: -o, -ch, -sh, -ss, -x, należy dodać -es.

church – churches
tomato – tomatoes

Uwaga! Wyjątkami są:

photo – photos
piano – pianos
kilo – kilos

Należy pamiętać, że rzeczowniki zakończone na literę -y , której bezpośrednio towarzyszy spółgłoska tracą owe -y na rzecz końcówki -ies.

lady – ladies
baby – babies

Rzeczowniki kończące się -f lub -fe tracą te końcówki, w zamian przyjmując -ves.

half – halves
knife – knives

Uwaga! Istnieją rzeczowniki spełniające warunek końcówek -f lub -fe, a mimo tego tworzące liczbę mnogą regularnie.

cliff – cliffs
handkerchief – handkerchiefs

Niektóre rzeczowniki przyjmują postać liczby mnogiej w sposób nieregularny.

man – men
foot – feet
sheep – sheep

W przypadku rzeczowników złożonych końcówkę -s dodaje się do ostatniego wyrazu.

travel agent – travel agents

Jeżeli rzeczownik złożony składa się z przyimka, wówczas końcówka -s dodawana jest do pierwszego wyrazu złożenia.

sister-in-law – sisters-in-law

4. Rodzaj rzeczownika

W języku angielskim rodzaj gramatyczny określa się na podstawie rzeczy, do której rzeczownik się odnosi. Może to być rodzaj męski, żeński lub nijaki. Niektóre rzeczowniki rodzaju żeńskiego powstają przez dodanie końcówki -ess do rzeczowników rodzaju męskiego.

waiter – waitress
actor – actress