Czas przyszły – Future simple


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących stosujemy słówko posiłkowe shall (dla 1.os.l.poj. i l. mnogiej) lub will (dla pozostałych osób);

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + will not/shall not + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

 

Czas Future Simple jest czasem przyszłym. Używany jest przede wszystkim:

1. mówiąc o czynnościach , które będą mieć miejsce w przyszłości;

I will be here tomorrow. 
She will prepare dinner. 

Ale również w sytuacjach, gdy:

2. wyrażamy decyzję podjętą w chwili mówienia;

I will help you! 
I’ll do it myself! 

3. przewidujemy przyszłość;

It will rain tomorrow. 

4. formułujemy prośby;

Will you hold the door open? 
Will you send this letter for me?