Future perfect continuous in the past


Strukturę zdania w tym czasie tworzymy według następującego schematu:

– w przypadku zdań oznajmujących stosujemy wyrażenie would be :
podmiot + would be + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań pytających stosujemy inwersję :
would + podmiot + be + czasownik z końcówką (-ing)

– w przypadku zdań przeczących dodajemy słówko not :
podmiot + would not (wouldn’t) be + czasownik z końcówką (-ing)

Czas Future Perfect Continuous in the Past jest stosowany, by wyrazić, że dana czynność w przeszłości była traktowana jako taka, która będzie trwać w pewnym momencie w przyszłości.

Ten czas występuje głównie w okresach warunkowych i w mowie zależnej.

I supposed that you would be waiting for me the whole day. 
She said that at 8 she would be still sleeping.