Zaimek – Pronoun


W języku angielskim występuje kilka rodzajów zaimków. Są to:

1. ZAIMKI OSOBOWE

Zaimki osobowe mogą mieć formę podmiotu (I, you, he, she, it, we, they) lub formę dopełnienia (me, you, him, her, it, us, them), którą stosuje się jako dopełnienie bliższe:

I see my mother. I see her.
lub jako dopełnienie dalsze:
I told my friend about this accident. I told him about this accident.

2. ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Forma dzierżawcza zaimka zależy od tego, czy występuje on łącznie z rzeczownikiem – mamy wtedy do czynienia z tzw. określnikami dzierżawczymi (my, your, his, her, its, our, your, their), czy występuje on samodzielnie – stosuje się wtedy zaimki dzierżawcze (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) :

This is your ticket and that is his.
I like your proposal but I prefer mine.

3. ZAIMKI NIEOKREŚLONE

Do zaimków nieokreślonych zaliczamy wyrazy some, any, no oraz ich wszelkie pochodne złożenia.

SOME – oznacza: jakieś, kilka, trochę – stosowany jest w zdaniach twierdzących;
ANY – ma podobne znaczenie do ‚some’ – występuje w zdaniach pytających i
przeczących;
NO – oznacza : żadne – stosowany jest w zdaniach przeczących;

I’ve written some letters.
Have you got any trouble?
There are no chairs in this room.

4. ZAIMKI ZWROTNE I EMFATYCZNE

Wyrazy : myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves w funkcji zaimków zwrotnych oznaczają: się, siebie, sobie, natomiast w funkcji zaimków emfatycznych przyjmują znaczenie: sam, samodzielnie.

Did you enjoy yourself?
I want to do it myself.