Akcent wyrazowy


Prezentujemy ogólny zarys wewnątrzwyrazowego akcentu wraz z przykładami.

Reguła 1
W czasownikach rozdzielnie złożonych akcentowany jest przedrostek. W czasownikach nierozdzielnie złożonych akcentowany jest temat czasownika.

Przykład
ausmachen
aufgehen
einschlafen

vergehen
bestehen
vermuten
erschlagen

Reguła 2
Język niemiecki różnicuje samogłoski także pod względem długości wymowy na samogłoski długie i krótkie.

Reguła 3
Samogłoska wymawiana jest długo, jeżeli występuje po niej jedna spółgłoska lub h.

Przykład
legt
wer
zählt
wegen
beten
Igel

Reguła 4
samogłoska wymawiana jest krótko, jeżeli w wyrazie występują po niej dwie lub więcej spółgłosek.

Przykład
Stadt
Sand
Ente
Stelle
kennen
bitten

Reguła 5
Podwójna zbitka samogłosek wymawiana jest także długo.

Przykład
Fee
viel
Liebe
Staat
bieten

Reguła 6
Można wyróżnić także pewną grupę końcówek i przyrostków, które w wyrazach zapożyczonych są przeważnie akcentowane.

Przykład
-or
Motor
Humor
Labor

-ismus
Kapitalismus, Sozialismus

-ent
Student
Dozent
Medikament

-in
Benzin
Penizillin

-ie
Energie
Anatomie

-ur
Literatur
Natur
Struktur

-tät
Solidarität
Fakultät

-enz
Inteligenz

Dodaj komentarz