Przysłówek


Tworzenie przysłówków

– przysłówki tworzy się od różnych części mowy dodając końcówkę -ly;

hard (ciężko) – hardly (zaledwie)
month (miesiąc) – monthly (miesiecznie)

– przysłówki tworzy się także poprzez dodanie przyrostka – wise;

other (inny) – otherwise (w przeciwnym razie)
like – likewise (podobnie)

– przysłówki powstają z niektórych przymiotników dodając przyrostek -s;

backwards – w tył
nothwards – na północ

– przysłówki mogą być utworzone używając przedrostka -a w stosunku do rzeczownika lub przymiotnika;

ahead – naprzód
aloud – głośno

– przysłówki mogą mieć taką samą formę jak przymiotniki;

to wait long – czekać długo
to drive fast – jechać szybko

2. Podział przysłówków

A) przysłówki czasu – odpowiadają na pytanie: kiedy ?

np. today, yesterday, tomorrow, recently, soon

Przysłówki czasu stoją niekiedy na początku zdania, choć najczęściej występują na
końcu .

I am going to the cinema tomorrow.
Yeasterday she was very tired.

B) przysłówki częstotliwości – odpowiadają na pytanie: jak często?

np. always, often, occasionally, once, never

Przysłówki częstotliwości stoją przeważnie przed orzeczeniem.

She always goes abroad during summer.
My friend often lends me a hand.

C) przysłówki miejsca – odpowiadają na pytanie: gdzie?

np. here, there, away, up, down

Przysłówki miejsca stoją na końcu zdania.

I was here when you were there.
Take it away from me !

D) przysłówki sposobu – odpowiadają na pytanie: jak?

np. well, badly, promptly

Przysłówki sposobu występują najczęściej po czasowniku.

I’ve done my homework very well.
She dances beautifully.

E) przysłówki stopnia – odpowiadają na pytanie: w jakim stopniu?

np. very, quite, enough, completely

Przysłówki stopnia stoją zazwyczaj przed przymiotnikami lub przysłówkami.

I was completely exhausted.
Her performance is quite good.

F) przysłówki pytajne

np. when?, where?, how?, why?

Przysłówki pytajne występują na początku zdania.

When are you leaving?
How do you feel?

G) przysłówki względne – wprowadzają zdania podrzędne

np. when, why, how

I was sleeping when you came back.
That’s the place where I was born.

H) przysłówki przyczyny, skutku, wniosku

np. then, finally, cosequently

I passed the exam; therefore I felt happy.

3. Stopniowanie przysłówków

– w przypadku przysłówków jednosylabowych i niektórych dwusylabowych w celu
utworzenia stopnia wyższego dodaje się końcówkę -er, a stopnia najwyższego -est;

fast – faster – fastest
long – longer – longest

– w przypadku przysłówków wielosylabowych należy użyć wyraz ‚more’ dla stopnia wyższego i ‚most’ dla stopnia najwyższego

beautifully – more beautifully – most beautifully
perfectly – more perfectly – most perfectly

– w przypadku kilku przysłówków stopniowanie przebiega w sposób nieregularny;

well – better – best
badly – worse – worst
little – less – least
much – more – most