Orwell: Animal farm – 21


Most of this time Mr. Jones had spent sitting in the taproom of the Red Lion at Willingdon, complaining to anyone who would listen of the monstrous injustice he had suffered in being turned out of his property by a pack of good-for-nothing animals. The other farmers sympathised in principle, but they did not at first give him much help. At heart, each of them was secretly wondering whether he could not somehow turn Jones’s misfortune to his own advantage. It was lucky that the owners of the two farms which adjoined Animal Farm were on permanently bad terms. One of them, which was named Foxwood, was a large, neglected, old-fashioned farm, much overgrown by woodland, with all its pastures worn out and its hedges in a disgraceful condition. Its owner, Mr. Pilkington, was an easy-going gentleman farmer who spent most of his time in fishing or hunting according to the season. The other farm, which was called Pinchfield, was smaller and better kept. Its owner was a Mr. Frederick, a tough, shrewd man, perpetually involved in lawsuits and with a name for driving hard bargains. These two disliked each other so much that it was difficult for them to come to any agreement, even in defence of their own interests.

Nevertheless, they were both thoroughly frightened by the rebellion on Animal Farm, and very anxious to prevent their own animals from learning too much about it. At first they pretended to laugh to scorn the idea of animals managing a farm for themselves. The whole thing would be over in a fortnight, they said. They put it about that the animals on the Manor Farm (they insisted on calling it the Manor Farm; they would not tolerate the name ‚Animal Farm’) were perpetually fighting among themselves and were also rapidly starving to death. When time passed and the animals had evidently not starved to death, Frederick and Pilkington changed their tune and began to talk of the terrible wickedness that now flourished on Animal Farm. It was given out that the animals there practised cannibalism, tortured one another with red-hot horseshoes, and had their females in common. This was what came of rebelling against the laws of Nature, Frederick and Pilkington said.

 

Most of this time większość tego czasu
had spent sitting spędził siedząc
to complain narzekać
to anyone who would listen każdemu, kto chciał słuchać
monstrous potworny
injustice niesprawiedliwość
to suffer doznawać, doświadczać; cierpieć
property własność, mienie; posiadłość
good-for-nothing nicpoń
to sympathize with (person) współczuć; podzielać; sympatyzować
in principle w zasadzie
to give sb help udzielić pomocy
at heart w głębi serca
secretly potajemnie, po cichu
wondering zastanawiając się, dziwiąc się
whether czy
somehow turn Jones’s misfortune to his own advantage obrócić jakoś nieszczęście Jonesa na własną korzyść
owner właściciel
to adjoin przylegać, sąsiadować
permanently trwale, stale
to be on bad terms with sb być z kimś w złych stosunkach
neglected zaniedbany
large suży, wielki
old-fashioned staromodny, niemodny
overgrown zarośnięty
woodland teren leśny
pasture pastwisko
worn out zużyty
hedge żywopłot
disgraceful haniebny, hańbiący
condition stan
easy-going spokojny, opanowany
fishing łowienie, rybołówstwo
hunting myślistwo
according to the season zgodnie z porą roku
smaller mniejszy
better kept utrzymany lepiej
tough niebezpieczny
shrewd przebiegły, sprytny
perpetually wiecznie, nieustannie
to be involved in być zaangażowanym w +acc
lawsuit proces sądowy
to drive a hard bargain twardo walczyć o swoje
disliked each other nie lubili się nawzajem
difficult trudno, ciężko
to come to any agreement dojść do jakiegoś porozumienia
in defence of w obronie
Nevertheless pomimo to, niemniej jednak
thoroughly gruntownie, bardzo
frightened przestraszony, przerażony
anxious zaniepokojony
to prevent zapobiegać
to pretend udawać
to laugh śmiać się
to scorn gardzić, pogardzić
idea pomysł
to manage dawać sobie radę
fortnight dwa tygodnie
to insist upierać się, nalegać
to call nazywać
manor (also: manor house) rezydencja ziemska, dwór
to tolerate znosić, znieść
to fight walczyć
rapidly gwałtownie, bardzo szybko
starving to death umierać z głodu
to pass (time) spędzać (spędzić)
evidently ewidentnie, najwyraźniej
to change zmieniać
terrible straszny, okropny
to flourish kwitnąć
to practise praktykować
cannibalism kanibalizm
to torture torturować, zadręczać
red-hot rozgrzany do czerwoności
horseshoe podkowa
female samica
to have sth in common (with sb) mieć coś wspólnego (z kimś)
against the laws of Nature przeciw prawom natury