Orwell: Animal farm – 7


‚And remember, comrades, your resolution must never falter. No argument must lead you astray. Never listen when they tell you that Man and the animals have a common interest, that the prosperity of the one is the prosperity of the others. It is all lies. Man serves the interests of no creature except himself. And among us animals let there be perfect unity, perfect comradeship in the struggle. All men are enemies. All animals are comrades.’

At this moment there was a tremendous uproar. While Major was speaking four large rats had crept out of their holes and were sitting on their hindquarters, listening to him. The dogs had suddenly caught sight of them, and it was only by a swift dash for their holes that the rats saved their lives. Major raised his trotter for silence.

‚Comrades,’ he said, ‚here is a point that must be settled. The wild creatures, such as rats and rabbits-are they our friends or our enemies? Let us put it to the vote. I propose this question to the meeting: Are rats comrades?’

The vote was taken at once, and it was agreed by an overwhelming majority that rats were comrades. There were only four dissentients, the three dogs and the cat, who was afterwards discovered to have voted on both sides. Major continued:

‚I have little more to say. I merely repeat, remember always your duty of enmity towards Man and all his ways. Whatever goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend. And remember also that in fighting against Man, we must not come to resemble him. Even when you have conquered him, do not adopt his vices. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. All the habits of Man are evil. And, above all, no animal must ever tyrannise over his own kind. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal.

 

to remember pamiętać
resolution zdecydowanie, stanowczość
never nigdy
falter przerywać, łamać się, załamywać się, wahać się, słabnąć
argument argument
to lead astray zwodzić
to listen słuchać
to tell mówić
common wspólny
interest zainteresowanie, interes
prosperity powodzenie; dobra koniunktura
others inni
lie kłamstwo
to serve służyć
creature stworzenie
except oprócz, poza
himself samym sobą
among pomiędzy, wśród
perfect doskonały, zupełny
unity jedność
comradeship koleżeństwo
struggle walka
enemy wróg
tremendous olbrzymi, ogromny, wspaniały
uproar hałas, poruszenie, wrzawa
while podczas gdy, kiedy
large duży, szeroki
rat szczur
to creep(crept) czołgać się, pełzać, wkradać
hole dziura, nora, jama
hindquarter tylnie mieszkanie
suddenly nagle
to catch sight of zobaczyć, spostrzec
swift szybki, prędki
to dash rzucić się
to save ocalić
silence cisza
point punkt, istota rzeczy, sedno sprawy
settled stały, ustalony
wild dziki
rabbit królik
vote głosowanie
to propose proponować; wysunąć (wniosek, kandydaturę)
question pytanie
meeting spotkanie
to agree zgadzać się
to overwhelm zalać, przygnieść, przytłoczyć
majority większość
dissentient różnica zdań
afterwards następnie, później
to discovere odkrywać
both oboje, w dwójkę
side strona
to continue kontynuować
merely po prostu, jedynie, zaledwie
to repeat powtarzać
always zawsze
duty obowiązek, powinność
enmity wrogość
toward w kierunku; w stosunku do
whatever cokolwiek
upon na
leg noga
wings skrzydła
also także, również
fighting prowadzenie wojny, walki
against przeciwko
to resemble być podobnym
even nawet
to conquer zdobyć, pokonać, zwyciężyć, pobić
to adopt przysposabiać, przyswajać, przyjmować
vice wada, nałóg; występek
to sleep spać
bed łóżko
to wear clothes nosić ciuchy, ubrania
to drink alcohol pić alkohol
to smoke tobacco palic tytoń
to touch money dotykać pieniądze
to engage in trade angażować się w rzemiosło,zawód
habit zwyczaj, nawyk, przyzwyczajenie, nałóg
evil zło
above all ponad wszystko
to tyrannise tyranizować
kind rodzaj, gatunek
weak słaby
strong silny, mocny
clever sprytny
simple prosty
brother brat
to kill zabijać
any other animal żadne inne zwierzę
equal równy