Orwell: Animal farm – 3 (MP3)

The two horses had just lain down when a brood of ducklings, which had lost their mother, filed into the barn, cheeping feebly and wandering from side to side to find some place where they would not be trodden on.

Clover made a sort of wall round them with her great foreleg, and the ducklings nestled down inside it and promptly fell asleep. At the last moment Mollie, the foolish, pretty white mare who drew Mr. Jones’s trap, came mincing daintily in, chewing at a lump of sugar. She took a place near the front and began flirting her white mane, hoping to draw attention to the red ribbons it was plaited with. Last of all came the cat, who looked round, as usual, for the warmest place, and finally squeezed herself in between Boxer and Clover; there she purred contentedly throughout Major’s speech without listening to a word of what he was saying.

to lay down kłaść, położyć
brood pisklęta z jednego wylęgu
duckling kaczątko
to file ustawić się w kolejce, jedno za drugim
barn stodoła
to cheep piszczeć
feebly cichutko, słabiutko
to wander przechadzać się
from side to side z boku na bok
to tread on nadepnąć
a sort of wall rodzaj ściany
foreleg przednia noga (zwierzęta)
to nestle down wtulić się
promptly natychmiast
foolish głupi
pretty ładna
mare klacz
to draw a trap ciągnąć powóz
to mince dreptać
daintily filigranowo
lump of sugar kostka cukru
to take place zająć miejsce, mieć miejsce
near the front przy wejściu
to flirt bawić się
mane grzywa
hoping to mając nadzieję
to draw attention to sth zwrócić uwagę na coś
red ribbons czerwone wstążki
plaited with splecione w warkoczyk
last of all ostatni, ostatnia
to look round for sth. rozglądać się za czymś (w poszukiwaniu czegoś)
as usual jak zwykle
warmest place najcieplejsze miejsce
finally na koniec
to squeeze in wcisnąć się w
to purr mruczeć
contentedly z zadowoleniem
throughout od początku do końca
speech przemówienie
without listening to sth. nie słuchając czegoś
Dodatkowe wyrażenia
to her place do niej (do domu)
from place to place z miejsca na miejsce
to get a place at school dostać się do szkoły
to feel out of place czuć, że się tutaj nie pasuje
to be placed first uplasować się na pierwszym
out of place nie na miejscu
to place an order with sb. for sth. złożyć zamówienie u kogoś na coś
all over the place wszędzie
in sb’s place na czyimś miejscu
at her place u niej (w domu)