Orwell: Animal farm – 26


In January there came bitterly hard weather. The earth was like iron, and nothing could be done in the fields. Many meetings were held in the big barn, and the pigs occupied themselves with planning out the work of the coming season. It had come to be accepted that the pigs, who were manifestly cleverer than the other animals, should decide all questions of farm policy, though their decisions had to be ratified by a majority vote. This arrangement would have worked well enough if it had not been for the disputes between Snowball and Napoleon. These two disagreed at every point where disagreement was possible. If one of them suggested sowing a bigger acreage with barley, the other was certain to demand a bigger acreage of oats, and if one of them said that such and such a field was just right for cabbages, the other would declare that it was useless for anything except roots. Each had his own following, and there were some violent debates. At the Meetings Snowball often won over the majority by his brilliant speeches, but Napoleon was better at canvassing support for himself in between times. He was especially successful with the sheep. Of late the sheep had taken to bleating ‚Four legs good, two legs bad’ both in and out of season, and they often interrupted the Meeting with this. It was noticed that they were especially liable to break into ‚Four legs good, two legs bad’ at crucial moments in Snowball’s speeches. Snowball had made a close study of some back numbers of the Farmer and Stockbreeder which he had found in the farmhouse, and was full of plans for innovations and improvements. He talked learnedly about field drains, silage, and basic slag, and had worked out a complicated scheme for all the animals to drop their dung directly in the fields, at a different spot every day, to save the labour of cartage. Napoleon produced no schemes of his own, but said quietly that Snowball’s would come to nothing, and seemed to be biding his time. But of all their controversies, none was so bitter as the one that took place over the windmill.

In the long pasture, not far from the farm buildings, there was a small knoll which was the highest point on the farm. After surveying the ground, Snowball declared that this was just the place for a windmill, which could be made to operate a dynamo and supply the farm with electrical power. This would light the stalls and warm them in winter, and would also run a circular saw, a chaff-cutter, a mangel-slicer, and an electric milking machine. The animals had never heard of anything of this kind before (for the farm was an old-fashioned one and had only the most primitive machinery), and they listened in astonishment while Snowball conjured up pictures of fantastic machines which would do their work for them while they grazed at their ease in the fields or improved their minds with reading and conversation.

 

January styczeń
bitterly zawzięcie; gorzko
hard surowy
weather pogoda
earth ziemia
like jak
iron żelazo
field pole
meeting spotkanie, zebranie
to hold odbywac, odbyć
barn stodoła
to occupy o.s. in lub with sth/doing sth zajmować się
plannig planowanie
work praca
the coming season nadchodzący sezon
to accept akceptować
manifestly oczywiste, wyraźne
clever mądry, sprytny
to decide decydować
question pytanie, wątpliwość, kwestia
farm farma, folwark
policy polityka
decision decyzja
to ratify ratyfikować
majority większość
vote głos
arrangement umowa, układ
dispute spór
between pomiędzy
to disagree nie zgadzać się, być innego, odmiennego zdania
even nawet
point sprawa, punkt, kwestia
disagreement różnica zdań, niezgodność
possible możliwy
to suggest sugerować, proponować
acreage areał
barley jęczmień
to sow siać, wysiewać, zasiać
certain pewny, pewien
to demand żądać, domagać się, wymagać
oats owies
such and such taki a taki
cabbage kapusta
to declare oznajmić, deklarować
useless bezużyteczny, nieprzydatny
except poza
root korzeń
following zwolennicy
violent gwałtowny
debate debata
often często
to win (won) wygrywać
to win over pozyskiwać
brilliant błyskotliwy
speech mowa, przemówienie
better lepszy
canvassing agitacja
support poparcie, wsparcie
especially szczególnie, zwłaszcza
successful zwycięski
to bleat beczeć
leg noga
to interrupt przerywać
to notice zauważać
liable to podatny na
to brak into włamywać się
crucial rozstrzygający, decydujący
close ścisły
study nauka, studia
Farmer rolnik
breeder hodowca
stock zapas, zapas towaru, żywy inwentarz; papiery wartościowe
full pełny
plan plan
innovation innowacja
improvement poprawa, udoskonalenie
to talk about mówić o
learnedly uczenie
drain studzienka ściekowa, odpływ
silage kiszonka
to work out wypracować, opracować; układać
complicated skomplikowany
scheme plan, program
dung gnój
to drop spadać
to drop in wpadać
directly bezpośrednio
different inny, różny
spot miejsce
every day każdego dnia
to save ratować, ocalać, zachowywać
labour ciężka praca; siła robocza
cart wóz, furmanka
to produce produkować, wytwarzać
of his own samemu
quietly cicho, spokojnie; w milczeniu
to come to nothing dojść do niczego
to bide one’s time czekać na właściwy moment
controversy kontrowersja
windmill wiatrak
pasture pastwisko
far daleko
building budynek, zabudowania
small mały
highest najwyższy
point punkt
ground ziemia, grunt, terez
to survey (land) dokonywać, dokonać pomiarów ; poddawać, poddać ekspertyzie lub oględzinom; oceniać; przyjrzeć się
place miejsce
to operate obsługiwać, działać
dynamo prądnica (prądu stałego), dynamo
to supply dostarczać, zaspokajać
power moc
electrical elektryczny
to light oświetlać
stall przegroda
to warm ogrzewać, ocieplać
winter zima
saw piła
circular okrągły
milking machine maszyna do dojenia
to hear słyszeć
kind rodzaj
old-fashioned staromodny, niemodny
machinery maszyny
the most primitive najbardziej prymitywny
to listen słuchać
astonishment zdumienie
to conjure wyczarowywać, pokazywać sztuczki
to conjure up wywoływać
picture obrazek, rysunek
fantastic fantastyczny
to graze paść się
ease beztroska
to improve poprawiać (poprawić), ulepszać (ulepszyć)
mind umysł
reading czytanie
conversation rozmowa