Przymiotnik


W języku angielskim liczba lub rodzaj rzeczownika nie determinują formy przymiotnika, gdyż ma on tylko jedną formę.

 • a glamorous landscape – wspaniały krajobraz
 • an interesting book – interesująca książka
 • an obedient child – posłuszne dziecko

Stopniowanie przymiotników

1. Stopniowanie przymiotników jedno- i niektórych dwusylabowych

– w stopniu wyższym dodaje się końcówkę – er lub -r (gdy przymiotnik kończy się literą -e);
– w stopniu najwyższym dodaje się końcówkę -est lub -st (gdy przymiotnik kończy się literą -e);

 • long (długi) – longer – longest
 • large (duży) – larger – largest

– przymiotniki, których dwie ostatnie litery to kolejno: samogłoska oraz spółgłoska podwajają spółgłoskę;

 • fat (gruby)- fatter – fattest
 • thin (chudy)- thinner – thinnest

– przymiotniki kończące się literą -y poprzedzoną spółgłoską tracą -y przyjmując
końcówkę -ie;

 • clumsy (niezdarny) – clumsier – clumsiest
 • happy (szczęśliwy) – happier – happiest

2. Stopniowanie przymiotników wielosylabowych

– stopień wyższy tworzy się przez dodanie wyrazu ‚more’;
– stopień najwyższy tworzy się przez dodanie wyrazu ‚most’;

 • interesting (interesujący)- more interesting – most interesting
 • careful (ostrożny)- more careful – most careful

3. Stopniowanie nieregularne

Np. bad (zły) – worse – worst
good (dobry) – better – best
far(daleki) – farther – farthest (mówiąc o odległości)
far (daleki) – further – furthest (mówiąc o kolejności)

Kolejność przymiotników

Aby kilka przymiotników opisujących rzeczownik użyć w odpowiedniej kolejności warto zastosować ‚regułę OPSHACOM’.

Kolejne litery wyrazu ‚opshacom’ są początkowymi literami rodzajów przymiotników. W takiej też kolejności należy opisywać dany rzeczownik :

OP – opinion – przymiotnik wyrażający opinię;
S – size – przymiotnik określający rozmiar;
SH – shape – przymiotnik określający kształt;
A – age – przymiotnik określający wiek;
C – colour – przymiotnik określający kolor;
O – origin – przymiotnik określający pochodzenie;
M – material – przymiotnik określający materiał;

np. a beautiful large round new black italian wooden table